PELAKSANAN KOMPOSISI PENGAJARAN GPI MENGINTEGRASIKAN KBAT DALAM PENDIDIKAN ISLAM BERDASARKAN KELAYAKAN AKADEMIK DAN PENGALAMAN MENGAJAR

Mohd Syaubari Othman

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pelaksanaan komposisi pengajaran GPI mengintegrasikan KBAT dalam pendidikan Islam dari aspek kelayakan akademik dan pengalaman mengajar. Kajian ini melibatkan guru-guru pendidikan Islam di seluruh negara. Komponen berfikir aras tinggi seperti kemahiran banding beza, kemahiran menyusun urutan, kemahiran membuat ramalan, kemahiran membuat definasi dan kemahiran mencipta anologi yang di lihat dalam tiga komponen komposisi pengajaran guru iaitu permulaan, perkembangan dan penutup pengajaran dipilih sebagai kerangka konseptual kajian. Kajian ini menggunakan analisis inferensi (melalui instrumen soal selidik). Kesemua instrumen pengutipan data ini dibina penyelidik dengan pengubahsuaian daripada instrument KBAT Kementerian Pendidikan Malaysia dan pakar yang terlibat serta kandungannya disahkan oleh panel rujukan pakar. Tahap nilai kebolehpercayaan alfa Cronbach yang diperoleh adalah tinggi iaitu permulaan  pengajarean (0.7727), perkembangan pengajaran (0.8132) dan penutup pengajaran (0.8905) Seramai 402 orang guru pendidikan Islam dipilih secara rawak mudah untuk menjawab instrumen soal selidik. Data kajian di analisis secara inferensi menggunakan analisis MANOVA. Secara keseluruhannya, pelaksanaan komposisi pengajaran yang mengintegrasikan KBAT  dari aspek tahap akademik menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan sama ada bagi guru yang mempunyai diploma, ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana. Namun, bagi aspek pengalaman mengajar menunjukkan perbezaan khususnya pada peringkat perkembangan pengajaran. Implikasi dan cadangan yang dikemukakan dapat memberi gambaran yang bermanfaat kepada kementerian, sekolah, guru dan masyarakat dalam meningkatkan tahap pengamalan khususnya di kalangan GPI berdasarkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) seperti yang dihasratkan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025.

 

Kata Kunci :Komposisi pengajaran, kelayakan akademik, KBAT, pengalaman mengajar

 

This study aims to identify the implementation of GPI teaching composition integrating HOTS in Islamic education from academic qualification and teaching experience. This study involves Islamic education teachers across the country. High-level thinking components such as different comparative skills, sequencing skills, predictive skills, defining skills and creating anology are seen in three components of teacher teaching composition, beginning, development and teaching cover are selected as a conceptual framework of study. This study uses an inference analysis (through a questionnaire instrument). All data collection instruments were developed by the researchers with modification from the HOTS instrument of the Ministry of Education Malaysia and the experts involved and their contents were confirmed by the expert panel of expertise. The level of Cronbach alpha reliability was high, beginning of teaching (0.7727), teaching development (0.8132) and teaching cover (0.8905) A total of 402 Islamic education teachers were randomly selected to answer the questionnaire instrument. The data in the analysis are inferred using MANOVA analysis. Overall, the implementation of teaching composition that integrates HOTS from the academic aspect shows no significant difference either for teachers with diplomas, undergraduate and undergraduate degrees. However, the aspect of teaching experience shows the difference especially in the development stage). The implications and recommendations suggested to the ministries, schools, teachers and the community to improve the level of practice, especially teachers based on high-level thinking skills (HOTS) as intended in the 2013-2025 Education Development Plan.

 

Keywords: Composition of teaching, academic qualification, HOTS, teaching experience

 

 


Full Text:

DOCX

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN : 2289-8115      ISSN : 1985-7012