Perubahan Sosial Semasa Wabak Covid-19 dari Perspektif Uruf (Social Changes During Covid-19 Outbreak from The Perspective of Uruf)

Muhammad Safwan Harun

Abstract


Pandemik COVID-19 telah memberikan kesan yang amat dahsyat kepada negara Malaysia. Semua sektor termasuklah ekonomi, pelancongan, servis, sukan, hiburan dan agama tertakluk kepada Standard Operation Procedure (SOP) seperti pemakaian topeng muka, penjagaan kebersihan dan penjarakan fizikal. Walaupun kepatuhan terhadap SOP ini masih mempunyai ruang untuk dipersoalkan, namun perkara yang tidak dapat dinafikan ialah ia telah merubah kehidupan sosial masyarakat di Malaysia. Ini bermaksud, rakyat Malaysia perlu menyesuaikan diri dengan norma baharu bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Mengamati keadaan ini, apakah norma baharu dalam tempoh pandemik ini menepati teori perubahan sosial. Selain itu, bagaimanakah sepatutnya penerimaan masyarakat terhadap perubahan sosial ini. Persoalan ini timbul kerana melihat perubahan yang berlaku dalam tempoh pandemik ini pada sebahagian keadaan mencetuskan mafsadah kepada kehidupan masyarakat. Justeru, kajian ini bertujuan menilai perubahan sosial dalam tempoh pandemik dari perspektif uruf dan maslahah. Melalui analisis kandungan terhadap data-data kepustakaan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahawa perubahan sosial dalam tempoh wabak COVID-19 ini boleh dianggap sebagai uruf baru. Ini bermaksud, secara umumnya SOP-SOP yang diperkenalkan perlu dipraktikkan bagi memastikan kemaslahatan masyarakat terus terjamin.


Full Text:

PDF

References


‘Audah J., (2010). Maqasid al-Shari’ah Dalil lilmubtaiin. Doha: al-Ma’had al-‘Alami li Fikr al-Islami.

‘Azzam A. A., (2005). Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. Kaherah: Dar al-Hadith.

Abu Zahrah M., (t.t). Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al-‘Aqaid wa Tarikh al-Madhahib al-Fiqhiyyah. Kaherah: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Ahmad Fahmi A., (1947). al-‘Urf wa al-‘Adah fi Raky al-Fuqaha’. Cairo: al-Azhar.

Akujobi, C.T and Jack, Jackson T.C.B (2017). Social Change and Social Problems. In Abasiekong, E.M, Sibiri, E.A & Ekpenyong, N.S (eds.), Major Themes in Sociology: An Introductory (pp. 491-526). Benin City: Mase Perfect Prints.

Al-Amidi (2003). al-Iḥkam fi Usul al-Ahkam, ed. ‘Afifi A. R. Riyad: Dar al-Ṣami’i.

Al-Bardisi, Muhammad Zakariya (t.t). Usul al-Fiqh. Kaherah: Dar al-Thaqafah.

Al-Bayan (2020, April 8). Al-Bayan Siri 5: Takut Allah Atau Takut COVID-19? Retrieved from https://zulkiflialbakri.com/al-bayan-siri-4-takut-allah-atau-takut-covid-19/

Al-Bugha, M. D., (t.t). Athar al-Adillah al-Mukhtalaf fiha fi al-Fiqh al-Islami. Dimashq: Dar al-Imam al-Bukhari.

al-Burhani, Muhammad Hisyam. (t.t). Sadd al-Dhara’i‘ fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah. Beirut: Matba’ah al-Rayhani.

Al-Buti, M. S., (1973). Dawabit al-Maslahah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah. Dimashq: Muassasah al-Risalah.

Al-Ghazali A. H., (2010). al-Mustafa min ‘Ilm al-Uṣul, ed. al-Shaykh T. Kaherah: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah.

Al-Qaradawi Y., (2008). Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shari’ah Bayn al-Maqasid al-Kulliyyat wa al-Nuṣus al-Juz’iyyat. Kaherah: Dar al-Shuruq.

al-Qarrafi (2003). al-Furuq Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq, ed. al-Qiyyam U. H. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Shatibi (1997). al-Muwafaqat, ed. Abu ‘Ubaiydah M. Saudi: Dar Ibn ‘Affan.

Al-Suyuti, J. A., (1983). al-Ashbah wa al-Nazair fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Shafi’iyyah. Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Amir A. A, (1997). Usul al-Fiqh al-Islami. Kaherah: Dar al-Salam.

Andrian H., (2020). Normal Baru Pasca COVID-19. ‘Adalah Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 4 (1).

Arina H., (2018). Rekonstruksi Maqasid Al-Syari’ah Jasser Auda. JPIK Vol.1 No. 1, 135-152.

Astro Awani (2020, October 28). COVID-19: Kurang disiplin kendiri, kesedaran punca peningkatan kluster tempat kerja – MTUC. Astro Awani. Retrieved from https://www.astroawani.com/berita-malaysia/covid19-kurang-disiplin-kendiri-kesedaran-punca-peningkatan-kluster-tempat-kerja-mtuc-265661.

Astro Awani (2020, October 28). Rakyat Malaysia hulur sumbangan tanda solidariti untuk Sabah. Astro Awani. Retrieved from https://www.astroawani.com/berita-malaysia/rakyat-malaysia-hulur-sumbangan-tanda-solidariti-untuk-sabah-265588

Berita Harian (2020, Mei 1). Negara rugi RM2.4 bilion sehari sepanjang PKP. Retrieved from https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/05/683813/negara-rugi-rm24-bilion-sehari-sepanjang-pkp.

Berita Harian (2020, November 4). COVID-19: Kadar Tak Patuh SOP Masih Tinggi. Berita Harian. Retrieved from https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/11/749974/COVID-19-kadar-tak-patuh-sop-masih-tinggi.

Berita Harian (2020, October 6). Kerajaan Akui PRN Punca Kes COVID-19 Meningkat. Berita Harian. Retrieved from https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/10/739149/kerajaan-akui-prn-punca-kes-COVID-19-meningkat.

Berita Harian (2020, October 9). Ambil Iktibar Peningkatan Kes COVID-19 Pasca PRN Sabah. Berita Harian. Retrieved from https://www.bharian.com.my/kolumnis/2020/10/740020/ambil-iktibar-peningkatan-kes-COVID-19-pasca-prn-sabah.

Berita Harian (2021, January 24). Tiada Capaian Internet, Gajet Seperti Belajar Di Sekolah Daif. Berita Harian. Retrieved from https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/01/779410/tiada-capaian-internet-gajet-seperti-belajar-di-sekolah-daif.

Diana L. (2005). Theories of Social Change. Retrieved from http://efc.issuelab.org/resources/14013/14013.pdf.

e-Warta (2021, February 11). Norma Baharu Dalam Pendidikan, Cabaran Buat Pendidik MARA. Retrieved from https://ewarta.mara.gov.my/2020/11/12/norma-baharu-dalam-pendidikan-cabaran-buat-pendidik-mara/.

Haleem A et al, (2020). Effects Of COVID-19 Pandemic In Daily Life. Current Medicine Research and Practice, https://doi.org/10.1016/j.cmrp.2020.03.011.

Hashim Kamali (2012). Maqasid al-Shari’ah, Ijtihad and Civilisational Renewal. Kuala Lumpur: IAIS.

http://www.myhealth.gov.my/wp-content/uploads/Pembudayaan-Norma-Baharu-dalam-Komuniti-03082020.pdf

Huberty E. S. (2021, February 10). What Is Social Change. Retrieved from https://www.humanrightscareers.com/issues/what-is-social-change/.

I’ib Sutera A. & Fifiana W., (2020). Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Kpu-Ri). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, 8(2).

Ibn ‘Abidin (t.t). Majmu’ah Rasail Ibn ‘Abidin. t.tp: t.p.

Ibn ‘Ashur (2001). Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah, ed. al-Misawi M. T. al-Urdun: Dar al-Nufais.

Ibn al-Qayyim. (1996). al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar‘iyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Khaldun. (2014). Al-Muqaddimah. Kaherah: Maktabah Nahdah Misr

Ivan M., (2020). Memahami Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial. Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi Vol. 1 (2), 68 – 84. doi: 10.24014/pib.v1i2.9616.

Jabatan Perangkaan Malaysia (2010). Kajian Kes Impak Perintah Kawalan Pergerakan Kepada Penduduk Malaysia (DOSM/BPPD/1.2020/Siri 17). Retrieved from https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/6_Newsletter/Newsletter%202020/DOSM_BPPD_1-2020_Siri-17.pdf

Jera Jeratallah A. & Yogi M., (2020). COVID-19 Dan Perubahan Komunikasi Sosial. PERSEPSI: Communication Journal Vol 3 (1), 94-102. doi: 10.30596/persepsi.v%vi%i.4510.

Jeremy G. & Nezih G. (2008). Social Change. Retrieved from http://ftp.iza.org/dp3485.pdf.

Juliana Lumintang (2015). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara I. e-Journal Acta Diurna, Vol. IV (2).

Karina W. & Bonnie L. B., (2009). Introduction to Social Change and Human Development, 1 (55), 2. Retrieved from https://issbd.org/resources/files/May2009_Bulletin_Online.pdf.

Kementeria Kesihatan Malaysia (2020, January 27). Situasi Semasa Pandemik COVID-19 Di Malaysia. Retrieved from http://COVID-19.moh.gov.my/.

Kementerian Kesihatan Malaysia (2021, February 11). Norma Baharu Petugas Kesihatan. Retrieved from http://www.myhealth.gov.my/jangkitan-penyakit-coronavirus-COVID-19/norma-baharu-petugas-kesihatan/.

Kementerian Kesihatan Malaysia (2021, February 11). Norma Baharu Petugas Kesihatan. Retrieved from http://COVID-19.moh.gov.my/semasa-kkm/122020/tinjauan-amalan-norma-baharu-kkm.

Kumar V. & Modalavalasa R., (2021, February 10). 5 Lasting Changes From The COVID-19 Pandemic. Retrieved from https://abcnews.go.com/Health/lasting-COVID-19-pandemic/story?id=72393992.

Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (2020). Kesan Pandemik Covid-19 Terhadap Perubahan Tingkah Laku Dan Gaya Hidup, Bekerja Dari Rumah (BDR) Serta Perancangan Keluarga. Retrieved from https://www.lppkn.gov.my/index.php/factsheet-infografik-2018/1245-infografik-kajian-tinjauan-kesan-pandemik-covid-19-wpd-2020/file.

Liberty J., (2020, April 22). Orang Kaya Lebih Mudah Peroleh Tes Covid-19 di Indonesia. Suara.Com. https://www.suara.com/tekno/2020/04/22/162519/orang-kaya-lebih-mudah-peroleh-tes-covid-19-di-indonesia?page=all.

Lumen (2021, February 10). Social Change. Retrieved from https://courses.lumenlearning.com/sociology/chapter/social-change/.

Majlis Keselamatan Negara (2020, Disember 2). Pembudayaan Norma Baharu. Laman Web Rasmi Majlis Keselamatan Negara. Retrieved from https://www.mkn.gov.my/web/ms/2020/12/02/norma-baharu/.

Mohamad Kamil & Rahimin Affandi (2009). Perubahan Sosial Dan Impaknya Terhadap Pembentukan Modal Insan Menurut Ibn Khaldun. Jurnal Hadhari, 1, 45-76.

Mohd Anuar R., (2006). Instrumen ‘Urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu 17.

Mualimin M.S et al., (2020, October 15). Prinsip Keluarga Islam Mendepani Norma Baharu Semasa Pandemik COVID-19. 3rd International Seminar on Islam And Science 2020 (SAIS 2020), COVID-19: Implication, Impact and Solution. Persatuan Kakitangan Akademik USIM, Negeri Sembilan, Malaysia.

Muhammad Safwan H., (2020). Keperluan Organisasi Islam Terhadap Kriteria Pengurusan Berkualiti Dalam Menjamin Maqasid al-Shari’ah. In Baharom Kassim et al. (Eds.), Pemerkasaan Institusi Islam di Malaysia: Melakar Kecemerlangan Masa Hadapan (pp. 47-80). Shah Alam: Persatuan Ulama’ Malaysia.

Mustafa Ahmad al-Zarqa. (1988). Istislah wa al-Masalih al-Mursalah fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah wa Usul Fiqhiha. Damsyiq: Dar al-Qalam.

Nanang Martonon (t.t). Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.

Noor Dzuhaidah O., (2021, April 1). Penjarakan Sosial : Mungkinkah Menjurus Malaysia Kepada Konsep ‘Ohitorisama’. BERNAMA. Retrieved from https://www.bernama.com/bm/tintaminda/news.php?id=1918129.

Nur Rohim Yunus & Annissa Rezki, (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7(3), 227-238. doi: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083.

Nurul Naimah R. et al., (2020). COVID-19 Pandemic: Towards the “New Normal” among Malaysian Public Universities. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29 (4), pp. 2750 – 2758.

Orang Kaya Lebih Mudah Peroleh Tes Covid-19 di Indonesia

Oswar M., (2020). Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. The Indonesian Journal of Development Planning. Volume IV (2).

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan (2020, 13 Mac). Al-Kafi #1657: Hukum Solat Jumaat Dalam Suasana COVID-19. Retrieved from https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/4318-al-kafi-1657-hukum-solat-jumaat-dalam-suasana-covid-19.

Putu Agung (2020). COVID- 19 dan Potensi Konflik Sosial. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 16 (2). NO 2 (2020).

Salih A. H., (t.t). Raf’ al-Harj fi al-Shari’ah al-Islamiyyah: Dawabituhu wa Tatbiquhu. Makkah al-Mukarramah: Markaz al-Bahth al-‘Ilm wa Ihya’ al-Turath al-Islami.

Shahrizan Jamaludin et al. (2020). COVID-19 Exit Strategy: Transitioning Towards A New Normal. Annals of Medicine and Surgery 59, 165-170.

Sinar Harian (2020, December 29). Kes Perceraian Di Malaysia Rekodkan Peningkatan Luar Biasa. Sinar Harian. Retrieved from https://www.sinarharian.com.my/article/116749/BERITA/Nasional/Kes-perceraian-di-Malaysia-rekodkan-peningkatan-luar-biasa.

Sinar Harian (2021, January 10). Rentas negeri punca kes Covid-19 di Terengganu meningkat. Sinar Harian. Retrieved from https://www.sinarharian.com.my/article/118447/KHAS/COVID-19/Rentas-negeri-punca-kes-COVID-19-di-Terengganu-meningkat.

Siti Normala & Siti Suriani (2020, November 16). Berita Harian. Retrieved from https://www.bharian.com.my/rencana/komentar/2020/11/754670/kita-jaga-kita-manifestasi-solidariti-rakyat-malaysia.

Subhro B. et al, (2020). Impact of Lockdown Due To COVID-19 Outbreak: Lifestyle Changes And Public Health Concerns In India. International Journal of Indian Psychology, 8(2), 1385-1411. DIP:18.01.159/20200802, doi:10.25215/0802.159.

Tan L. I, (2020, February 10). Covid-19: Extensive Lifestyle Changes are on the Cards. Retrieved from https://penanginstitute.org/publications/COVID-19-crisis-assessments/COVID-19-extensive-lifestyle-changes-are-on-the-cards/.

United Nations (2020). Impacts of The COVID-19 Pandemic on Trade Development. Geneva: United Nations Publications.

University of IOWA Hospitals & Clinics (2020). Navigating COVID-19: The Three Cs and Three Ws. Available from https://uihc.org/health-topics/navigating-covid-19-three-cs-and-three-ws.

World Health Organization (2020). The New Normal. Retrieved from https://www.who.int/malaysia/emergencies/COVID-19-in-malaysia/information/the-new-normal.

Zayn al-Din Ibn Nujaym. (t.t.). al-Bahr al-Ra’iq Syarh Kanz al-Daqa’iq. Dar al-Kitab al-Islami.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN : 2289-8115      ISSN : 1985-7012