PEMBENTUKAN ORGANISASI CEMERLANG: AMALAN QUDWAH HASANAH DALAM KEPIMPINAN ORGANISASI PENDIDIKAN SEBAGAI ASAS DORONGAN MOTIVASI KERJA YANG KOMPETEN

Fariza Aris, Ahmad Marzuki Mohamad

Abstract


Kepimpinan organisasi pendidikan yang cemerlang adalah unsur yang paling penting dalam organisasi sekolah. Organisasi sekolah harus dipimpin oleh pemimpin yang berakhlak kerana orang-orang ini mempunyai kemampuan untuk menjalankan organisasi dengan semangat akuntabilitas untuk memenuhi harapan warganya. Islam mempunyai cara yang sempurna dalam memperkenalkan dan menghasilkan pemimpin yang cemerlang. Islam percaya bahawa amalan qudwah hasanah seorang pemimpin yang berakhlak mulia didapati mampu mencorakkan misi dan visi yang jelas serta matlamat yang terarah dalam menguruskan organisasi dengan jayanya. Falsafah kepimpinan dalam Islam bermakna seseorang itu bukan sahaja harus menjadi cemerlang dalam organisasi tetapi juga mesti mempamerkan qudwaah hasanah untuk cemerlang di 'akhirat' seterusnya menjaadi role model kepada seluruh warganya. Amalan qudwah hasanah dalam kepimpinan organisasi pendidikan berupaya menjadikan kecemerlangan organisasinya sebagai asas kepada dorongan motivasi kerja yang kompeten dalam kalangan seluruh warganya.


Full Text:

PDF

References


Ab.Aziz Yusof (2003). Mengurus PasukanKerja Prestasi Tinggi. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn.Bhd.

Abdul Mukmin Sa'aduddin (2006). Meneladani akhlak Nabi : membangun kepribadian Muslim. Bandung : Rosdakarya.

Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam; Pendidikan Sosial Anak, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), Cet. 3, hlm. 11.

Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj. Sahih Muslim. Beirut : Dar Ihya’ al-Turath ‘Arabi,1978

Abu Ridha, Pengantar Pendidikan Politik dalam Islam, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2002), hlm. 41.

Ahmad Ali Ibn Hajar Al-Asqalani (2002). Lisan al-mizan. Beirut :Dar al-Basha'ir al-Islamiyah

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).

Akhmal Mohd Zain (2009). Asas pengetahuan Agama Islam. Kuala Lumpur :ArHidayah

Al Ghazali, Ringkasan Ihya’ Ulumiddin, (Surabaya: Gita Media Press,2003)

Al-Ghazali (2006) terjemahan al-Syeikh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi adDimasqi. Ihya’ lumuddin: Pengajaran bagi orang-orang mukmin. Bandung:Darul Fajr

Al-Ghazali, A.H.M. (1987). Al-Tibr Al-Masbouk Fi Nasihat Al-Molouk. Beirut: Dar Ibn Zaidoun.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhamed bin Muhammad Imam. (2003). Ihya’ Ulum ad-Dīn, Jilid 2 dan 4. Kaherah: Maktabah as Safa.

Al-Ghazali, Abu Hamid. 1983. al-Iqtisad fi al-I‘tiqad. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Ghazali, Abu Hamid. t.t. Ihya ‘Ulum al-Din. Kaherah: Maktabah Fayyad, Dar alManar.

Al-Ghazali, Abu Hamid.1980.Ihya’Ulum al-Din bihāmishihi takhrij al-Hāfiz al-‘Irāqi. Jilid 3.Juzuk 7-9.Dār al-Fikr.

Al-Ghazali, I. (1993). Ihya’Ulumuddin Juz III. Beirut: Dar ihya al-Kutub al-Ilmiyah, t. th), hlm, 48, 12.

Al-Ghazali, Ihya’ Ulum ad-Din, (Beirut, Dar Ibnu Hazm: 2005), Al-Munziq min al-Dhalal, (Beirut: Maktabah al-Sya’ibah

Al-Khatib al-Baghdadiy, Abu Bakr Ahmad bin „Aliy bin Thabit, (2003), al-Kifayah fi Ma’rifah Usul ‘Ilm al-Riwayah,Tah: Ibrahim bin Mustafa Aliy Bahjaj al- Dimyatiy, Jilid 1 & 2, c. 1, Dar al-Huda.

Al-Syaibani, Omar Muhamad al-Toumy. 1991. Falsafah Pendidikan Islam. Terj. Prof Dr Hasan Langgulung. Shah Alam: Hisbi

Al-Talib, H.. (2001). Traning Guide For Islamic Worker. Second Edition. USA: International Graphics.

Amril M., Etika Islam, Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raqhib Al-Isfahani, (Yogyakarta: LSFK2P (Lembaga studi Filsafat, Kemasyarakatan, Kependidikan dan Perempuan) berkerja sama dengan Pustaka Belajar, 2002)

Aziah Ismail, Yahya Don, dan Shasitharan Raman Kutty (2007). Teori Dan Asas Pentadbiran Pendidikan. Kuala Lumpur: Open University Malaysia (OUM).

Dedi Supriadi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1999), Cet. ke-2, hlm. 29

Fu’ad Asy Syalhub. 2006. Guruku Muhammad. Terj. Nashirul Haq. Lc. Jakarta: Gema Insani

Haron Din (2000). Manusia dan Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Imam al-Bukhari terjemahan Abdul Ali Hamid (2003). Moral teachings of Islam : prophetic traditions from al-Adab al-mufrad. Walnut Creek, Calif. :Altamira Press

Ismail Noor (2007). Kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd.

Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 2, hlm. 214.

Miftah Toha. (2005). Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta:

Mohamad Khadafi Rofie (2009). Tamadun islam : prinsip &sumbangan terhadap peradaban dunia. Selangor, MY :Pure Honey Enterprise

Mohamad. Najib, G.; & Tinah, N. (2008). Stres, burnout dan kepimpinan. Dalam Azizi, Y. (2008). Isu-isu Kepengetuaan dan Pengurusan Sekolah. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Abu (1988). Panduan hidup seorang Islam. Kuantan :Yayasan Pahang

Mohd Khairul Hidayat Ibrahim (2009). Atasi gejala social remaja, rujuk metode Rasulullah s.a.w. Milenia Muslim. Bil 7, hlm 6.

Mohd Najib Abdul Ghafar (2007). Penyelidikan pendidikan. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shukri b Ahmad (2007). Penghayatan Akhlak Sosial Islam di kalangan pelajar sekolah menengah di Daerah Kota Star. Tesis Sarjana. UKM

Muhammad Abdurrahman, Pendidikan di Alaf Baru; Rekontruksi Atas Moralitas Pendidikan, Edisi 7, (Yogyakarta: Prismasophie, 2002), hlm. 75

Noor,Ismail 2011. Manejemen Kepimpinan Muhammad SAW,; mencontoh teladan kepimpinan Rasul untuk kesempurnaan manjemen moden,Bandung: Mizan.

Normala Shamsuddin, Hassan Hushin dan Zainuddin Abu Bakar (2008). Gaya Kepimpinan Guru Besar Wanita dan Hubungannya Dengan Komitmen Guru Di Sekolah. Jurnal Pendidikan Universiti Malaysia. Jilid13, Oktober 2008 hal 85-91.

Shahril @ Charil Marzuki, Ph.D, Rahimah Ahmad, Ph.D. dan Hussein Ahmad, Ph.D. (2010). Kepimpinan Pengetua, Menjana Modal Insan Di Sekolah Berkesan. Batu Caves: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd

Sholeh Fauzan (2007). Adab seorang muslim dengan masyarakat. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise

Syed Mahazir Shariff Ahmad (2009). Merawat 7 penyakit hati. Johor Bahru :Pustaka Azhar

Yukl, G.A (2006). Leadership In Organizations. Prcentice-Hall, Inc, Erylewood Cliffs, New Jersey

Yunahar Ilyas. (1999). Kuliah Akhlaq. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset

Yusuf Qardhawi (2000). Al-Quran menyuruh kita sabar. Kuala Lumpur :Penerbitan Darul Iman

Zainal Ariffin Ahmad.(1998). Perlakuan Organisasi. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn.Bhd

Zainuddin . dkk 1991, Seluk-Beluk Pendidikan dari Al- hazali, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Cet. 1, hlm. 102.

Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Qur’an (1996), Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri, Bahagian Hal Ehwal Islam, Edisi Jawi

Imam al-Bukhari terjemahan Abdul Ali Hamid (2003). Moral teachings of Islam : prophetic traditions from al-Adab al-mufrad. Walnut Creek, Calif. :Altamira Press

Imam al-Ghazali terjemahan Abdul Hamid Salil Hmadan: (2006). Nasihat dan bimbingan hadith qudsi. Kuala Lumpur :Al-Hidayah

Imam al-gahzali terjemahan Asy'ari Khatib,(2007). Rindu tanpa akhir : metode mendidik jiwa agar cinta, rida dan damai bersama Allah. Jakarta :Serambi

Imam Nawawi diedit oleh Abdul-Aziz al-Sirawan (2002). Al-tibyan fi adab hamalat alQur'an Al-tab'ah 1. Cairo :Dar al-Salam

Azhar Ahmad (2006).Strategi Pembelajaran Pengaturan Kendiri Pendidikan Islam dan Penghayatan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah. Tesisi Ph.D Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad Uthman El. Muhammady. 1988. Islamic solutions to the spiritual and moral crisis of present day society. Journal Pendidikan Islam. Th. 2 5: 73-86

Al-Buraey, M. (1985). Administrative Development: An Islamic Perspective. London: Kagen Paul International Limited


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN : 2289-8115      ISSN : 1985-7012